A Slovak-Israeli call for proposals in the field of research and development

Milí priatelia,

radi by sme Vás informovali, že spolupráca medzi Slovenskom a Izraelom získala vo vedecko-technickej oblasti ďalší dôležitý rozmer.

K dnešnému dňu (18. apríla 2018) bola vyhlásená spoločná výzva na podávanie projektov v oblasti výskumu a vývoja.

Uzávierka je 18. júna 2018.

Všetky dôležité dokumenty a informácie je možné nájsť na web stránkach:

Slovenská verzia: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-izrael-rd-2018.html

Anglická verzia: https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20180415/he/Slovak-Israeli%201st%20Joint%20Scientific%20Program%20-%20Call%20for%20Proposals.docx

Veríme, že výzva osloví slovenské a izraelské subjekty a posilní spoluprácu v oblastiach základného, ako aj aplikovaného výskumu a vývoja.

 

Dear friends,

we would like to inform you that the cooperation between Slovakia and Israel in the scientific and technical field has gained another important dimension.

A bilateral call for proposals has been published in the field of research and development on April 18.

Deadline for submission of applications is June 18, 2018. All important documents and information can be found on the websites:

Slovak version: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-izrael-rd-2018.html

English version: https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/most_rfp20180415/he/Slovak-Israeli%201st%20Joint%20Scientific%20Program%20-%20Call%20for%20Proposals.docx

We believe that the call for proposals will address Slovak and Israeli subjects and will strengthen cooperation in the areas of both basic and applied research and development.