The National Scholarship Programme of the Slovak Republic

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic supports study/research/teaching/artistic mobility of international students, PhD students, university teachers, researchers and artists at higher education institutions and research organisations. It supports two-way mobility - international scholarship holders to Slovakia, as well as Slovak scholarship holders abroad. The programme offers scholarships to cover living costs during the stay and travel allowances (all categories in case of scholarship holders from Slovakia; students and PhD students in case of international scholarship holders).


Call for applications - academic year 2019/2020

Deadline for applications 30 April 2019

 

 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

 

Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2019/2020

Uzávierka prihlášok 30. apríla 2019